Обрати сторінку

            ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                  ПОГОДЖЕНО

Директор СЗШ № 42 м.Львова                                                              Голова профкому

_______________ Король М.О.                                                                                                                 _______Тимців Н.В.                                                                                                                                                                                        _______ Бабич Н.В.

Правила

внутрішнього шкільного розпорядку для працівників   СЗШ № 42 м. Львова

І. Загальні положення

 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру. В школі трудова дисципліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
 2. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників школи.
 3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку розв’язує директор школи в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковими комітетами.

                            ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

 1. Педпрацівники приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідного до чинного законодавства.
 2. Особа, що працевлаштовується, повинна подати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, атестаційний лист, військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом школи і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу у школу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи у школі.

Медичне обслуговування школи забезпечують місцеві установи охорони здоров’я. Обов’язки медичних працівників визначені відповідними інструкціями і положеннями.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну на національну приналежність, походження; а також – документи, подання яких не передбачено законодавством.

 1. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства, якщо це не впливає на виконання службових обов’язків на основному місці праці.

Працівники школи мають право на суміщення роботи за професіями та посадами відповідно до переліку професій та посад працівників установ системи Міністерства Освіти  і науки України, яким можуть встановлюватись доплата за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.  Дозвіл на суміщення професій (посад) дає адміністрація за погодженням з профспілковими комітетами школи.

 1. Прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням) директора школи, який оголошується працівнику під розписку.
 2. Особам, які пропрацювали понад 5 днів, виписують трудові книжки. Тим, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем праці. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудові книжки ведуться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у школі. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.

 1. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор школи зобов’язаний :
  • Роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
  • Ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором.
  • Визначити працівникові робоче місце.
  • Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
 2. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими у контракті.
 3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації школи, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 1. Припинення трудового договору оформляється наказом директора школи.
 2. Директор школи зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і привести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

        ІІІ. Основні права та обов’язки працівників

Педагогічні працівники мають право на :

 1. Захист професійної честі, гідності.
 2. Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.
 3. Індивідуальну педагогічну діяльність.
 4. Участь у громадському самоврядуванні.
 5. Користування подовженою оплачуваною відпусткою.
 6. Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Працівники школи зобов’язані :

 1. Працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту школи і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці.
 2. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями.
 3. Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна школи.
 4. Працівники школи до 30.08 поточного року повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

Педагогічні працівники школи повинні :

 1. Забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів.
 2. Настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей.
 3. Виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
 4. Бути завжди уважними до дітей, ввічливими з батьками учнів і членами колективу.
 5. Бути прикладом гідної поведінки та високого морального обов’язку на роботі, в побуті й громадських місцях, дотримуватись правил співжиття.
 6. Готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, міфу, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.
 7. Додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня.
 8. Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.
 9. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.
 10. Тримати своє робоче місце в чистоті і порядку, дотримуватися встановленого розпорядку зберігання матеріальних цінностей і документів.
 11. Педагогічні працівники школи несуть повну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, позакласних і позашкільних заходів, які організовує школа. Про всі випадки травматизму негайно повідомляти адміністрацію.
 12. У встановленому порядку наказом директора школи додатково до навчальної роботи на вчителів може бути покладене класне керівництво, завідування кабінетами, виконання обов’язків майстра навчальних майстерень, організація трудового навчання, професійної орієнтації, суспільної та корисної, продуктивної праці, а також виконання інших навчальновиховних функцій.
 13. Педагогічні працівники (вчителі, педагоги-організатори, бібліотекарі) проходять раз у п’ять років атестацію згідно з Положенням про атестацію педагогічних кадрів та Положенням про атестацію бібліотечних працівників.

     Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку правилами внутрішнього розпорядку школи та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

ІV. Основні обов’язки директора школи

    Директор школи зобов’язаний :

 1. Забезпечити необхідні організаційні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників школи відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.
 2. Визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять.
 3. Удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників,  спрямовані на поліпшення роботи школи.
 4. Укладати і розривати угоди з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників школи, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293.
 5. Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році.
 6. Надавати відпустки всім працівникам школи відповідно до графіка відпусток.
 7. Забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків.
 8. Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни.
 9. Додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників школи, учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв.
 10. Організувати харчування учнів і працівників школи.
 11. Своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну звітність та інші необхідні відомості про роботу і стан школи.
 12. Забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників і учнів школи.
 13. V. Робочий час і його використання

   Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

   В межах робочого дня педагогічні працівники школи повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи, відповідно до посади, навчального плану.

   Навчально-виховний процес починається о 9.00 год. за розкладом.

  У понеділок кожного тижні навчальний процес у школі розпочинається о 8.30 год.  виконанням Державного Гімну, загально-шкільною лінійкою, на якій присутність усіх учнів 1-3 класів, 5-11 класів, вчителів-предметників, у яких є перший урок, обов’язкова.

  Черговий вчитель з’являється на чергування за 30 хв. до початку занять в школі і закінчує чергування через 30 хв. після їх закінчення.

  Вчитель-предметник зобов’язаний  з’явитись на уроки не пізніше як за 20 хв. до їх початку, а за 5 хв. до початку уроку вчитель повинен бути на робочому місці.

  Забороняється відпускати учнів до дзвінка з уроку, виганяти з класу за порушення, під час уроків посилати учнів по батьків чи залучення до виконання різних доручень.

  У канікулярний час навчально-допоміжний та обслуговуючий персонал школи залучається до виконання господарських робіт, які не вимагають спеціальних знань (дрібний ремонт, праця на території школи) в межах установленого для них робочого часу.

  Засідання педагогічної ради проводиться як правило один раз на навчальну чверть. Загальні батьківські збори скликаються не рідше двох разів на рік, класні – не рідше чотирьох разів на рік.

  Загальні збори трудового колективу, засідання педагогічної ради й заняття внутрішніх методичних об’єднань повинні тривати як правило не більше 2-ох год. Батьківські збори – 1,5 год., збори школярів та засідання організацій школярів – 1 год., заняття гуртків, секцій – від 45 хв. до 1,5 год.

  Вчителі трудового навчання та фізичного виховання організовано заводять і виводять учнів на заняття, призначають чергових для прибирання спортзалу, роздягалок, майстерень, відповідають за техніку безпеки, збереження життя та здоров’я учнів.

  Вихователі груп продовженого дня починають роботу згідно з режимом, організовано ведуть дітей на прогулянку, харчування; забороняється залишати учнів без нагляду.

  Початок роботи лаборантів  – 9-30 год., секретаря – 9.00 год., бібліотекаря – 9.00 год.

  При відсутності педагога або іншого працівника директор школи зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

  Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора школи або уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти з дозволу профспілкових комітетів. Робота у вихідний день може компенсуватись за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

  Директор школи залучає педагогічних працівників до чергування в школі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор школи за погодженням з педагогічним колективом і профспілковими комітетами.

  Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їхньої згоди.

  Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

  Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковими комітетами і складається на кожний календарний рік.

   Надання відпустки директору школи оформляється наказом відділу освіти Сихівського та Личаківського районів УО ДГП ЛМР, а іншим працівникам – наказом по школі. Поділ відпустки на частини допускається на  прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

  Відпустки педагогічним працівникам школи, як правило, надаються в період літніх канікул. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 квітня поточного року й доводиться до відома всіх працівників.

   Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

   Педагогічним працівникам забороняється :

1.Змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи.

 1. Продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними.
 2. Передоручати виконання трудових обов’язків.
 3. Випроваджувати учнів з уроків.
 4. Курити в приміщеннях школи.
 5. Сторонні особи можуть бути присутні під час уроків в класі тільки з дозволу директора школи або його заступників. Знаходитись в класі після початку уроку дозволяється тільки директору або заступникам директора.

       Забороняється в робочий час відволікання працівників школи від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VІ. Заохочення за успіхи в роботі

         За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку школи:

         За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних знань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

         Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надають в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень. Таким працівникам надається також перевага  при просування по роботі.

         Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу школи і заносяться до трудової книжки працівника.

УІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

         Порушення трудової дисципліни тобто невиконання або неналежне виконання обов’язків з вини працівника, покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, положенням про відповідну загальноосвітню школу, посадовими інструкціями  тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи посадового впливу, а також застосування інших заходів, передбачених діючим законодавством.

         За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

         а) догана;

         б) звільнення.

         Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.3,4,7,8 статті 41 Кодексу законів «Про працю».

         До застосування дисциплінарного стягнення директор школи повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення  складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

         За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

         Дисциплінарне стягнення оголошується в наказу (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

         Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення  трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Директор школи має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.